Pískové filtry

Pískový filtr DS - PF

Nákres

Zemní pískový filtr je navržen dle ČSN 75 64 02 a slouží jako druhý stupeň čištění odpadních vod, který bývá zařazen za tříkomorový  septik.

Filtr se skládá z:

  • plastové nádoby
  • drenáží
  • filtračních náplní
  • rozdělovací a sběrné HT trubky (DN 110)

Předčištěna voda vtéká do přívodní drenáže a prosakuje vrstvami filtru, kde probíhá proces dočištění. Poté je odváděna svodným potrubím do vodoteče, zasakování nebo dešťové kanalizace. Hodnoty zbytkového znečištění splaškových vod odtékajících ze soupravy septik + pískový filtr dosahují 95 - 99%.

Použití

Pískový filtr RG - PF je zařazený za tříkomorový septik. Slouží jako soustava k čištění odpadních vod z malých individuálních zdrojů znečištění. Pískový filtr lze osadit i za jiný stupeň čištění (aktivní ČOV nebo biofiltr jako třetí stupeň čištění tam, kde jsou kladeny vysoké požadavky na kvalitu vypouštěných vod). Důležité je nenarušovat doporučené velikosti septiku a filtru. Velikost zemního pískového filtru je závislá na počtu připojených obyvatel. Pro objekty s občasným provozem (rekreační zařízení) lze použít velikost pískového filtru o stupeň nižší.

Tabulka

Nákres

Nákres

Dodávka

  • Dodávka obsahuje vodotěsný plášť filtru, geotextilii, drenážní potrubí a odvětrávací komínky.
  • Dodána není štěrkodrť a filtrační písek – toto je dodávkou stavební firmy nebo svépomoci.

Uložení

Biologický zemní pískový filtr RG - PF se usadí na zpevněnou plochu. Vnitřek vany se vyplní (za současného obsypávání filtru prosetou zeminou) jednotlivými vrstvami písku a štěrku podle velikosti zrnění a předepsané tloušťky vrstvy. Po urovnání terénu je možné pískový filtr zatravnit. Plocha nad zemním filtrem je pochozí.

Naše nabídka

Zavoláme vám zpátky

Captcha